Niềm tự hào của ngành Y học Cổ truyền Việt Nam (2024)

PhÆ°Æ¡ng Anh, đặc phái viên đÃi RFA

Ông bà chúng ta có câu thÃnh ngữ “ Đói ăn rau, đau uống thuốc ”. Hễ cứ cảm cúm, sổ mÅ©i một tí mà muốn cho chóng khỏi thì chỉ cần vÃi viên thuốc tây là xong ngay. Và dÄ© nhiên, bệnh nÃo nặng thì phải tìm đến các thầy thuốc, bệnh viện để điều trị cho dứt.

  • Bấm vÃo đây để nghe tiết mục nÃy
  • Download story audio

Niềm tự hào của ngành Y học Cổ truyền Việt Nam (1)

Nghệ thuật châm cứu. Photo AFP

Và thông thường, có những căn bệnh nan y, khi các bác sÄ© lắc đầu bó tay, hay chữa trị lâu ngÃy không dứt, thân nhân đem đến các phòng mạch Đông Y thì lại hồi phục nhanh chóng và rất có hiệu quả, nhất là những bệnh bại liệt. Và rất nhiều trường hợp, các bác sÄ© Tây y khó có thể giải thích được.

Bác sÄ© Nguyễn TÃi Thu

Ở Việt Nam ta, ngÃnh đông y đã bắt đầu có từ năm 1962, nhÆ°ng mãi vẫn không phát triển được vì nhiều lý do, trong đó phần lớn là bị Tây y lấn áp. Mãi cho đến thời gian gần đây, ngÃnh đông y được khá nhiều bệnh nhân chú ý đến, nhất là về châm cứu, bấm huyệt.

Để tìm hiểu thêm về ngÃnh Y học Cổ Truyền Việt nam hiện nay ra sao, PhÆ°Æ¡ng Anh đã hỏi chuyện bác sÄ© rất nổi tiếng của Việt nam, bác sÄ© Nguyễn TÃi Thu, hiện là phó chủ tịch Hội Châm Cứu Thế Giới, chủ tịch Hội Châm Cứu Việt Nam, giám đốc Bệnh viện Châm Cứu tại Hà Nội.

Ông đã từng tham dá»± nhiều diễn đÃn về ngÃnh Đông Y trên thế giới. Ông cho biết ngÃnh châm cứu của ta hiện nay đứng hÃng đầu trên thế giới. Các hiệu quả của việc chữa bệnh bằng châm cứ. Đưa vÃo chữa trị cho người bị nghiện ma túy, được thế giới đánh giá rất cao. Mổ người không cần thuốc mê và thuốc tê, dùng kim châm dÃi.

Bác sÄ© HoÃng Duy Tân

Sau một thời gian dÃi bị lãng quên, bây giờ ngÃnh đông y đang phát triển trở lại. Mới đây, thủ tướng chính phủ đã ban hÃnh nghị quyết thÃnh lập Đại Học Y Học Cổ Truyền Việt Nam. Đây là một bước tiến nhảy vọt….

Một trong những bác sÄ© cÅ©ng rất nổi tiếng tại tỉnh Đồng Nai, bác sÄ© HoÃng Duy Tân, hÃnh nghề gần 30 năm qua và hiện là phó chủ tịch của Hội Đông Y tỉnh Đồng Nai, nguyên chủ nhiệm Trung Tâm Y Học Dân Tộc thÃnh phố Biên Hòa – Đồng Nai, cÅ©ng cho biết thêm về tình hình rất khả quan của ngÃnh Y học Cổ Truyền Việt Nam

Xin theo dõi trong phần âm thanh bên trên.

Sau một thời gian dÃi bị lãng quên, bây giờ ngÃnh đông y đang phát triển trở lại. Mới đây, thủ tướng chính phủ đã ban hÃnh nghị quyết thÃnh lập Đại Học Y Học Cổ Truyền Việt Nam. Đây là một bước tiến nhảy vọt….

Bác sĩ Nguyễn Đức Huấn

Đây là phÆ°Æ¡ng pháp cổ truyền, chỉ có ở Việt Nam, do bà HoÃng thị Lịch nghiên cứu và đã chữa bệnh cho rất nhiều người trong vòng 40 năm qua… rất có hiệu quả với các bệnh tai biến mạch máu não, bại liệt...

ThÆ°a quí thính giả, khi theo chữa bệnh về Đông Y, chúng ta thường biết đến châm cứu. Thế nhÆ°ng, ngÃnh Y học Cổ truyền Việt Nam còn có môn bấm huyệt, người thầy thuốc dùng tay bấm vÃo các huyệt đạo của các bệnh nhân để chữa bệnh, phÆ°Æ¡ng pháp nÃy gọi là Bấm Huyệt Chỉ Đạo.

Chúng ta hãy đến thăm một bác sÄ© Nguyễn Đức Huấn, chuyên về bấm huyệt, hiện cÆ° ngụ ở Tân Bình, thÃnh phố Hồ Chí Minh, và đã biến căn nhà của mình thÃnh nÆ¡i chữa bệnh cho hÃng trăm bệnh nhân từ bao lâu nay. Xin theo dõi trong phần âm thanh bên trên.

Ông nói: "Đây là phÆ°Æ¡ng pháp cổ truyền, chỉ có ở Việt Nam, do bà HoÃng thị Lịch nghiên cứu và đã chữa bệnh cho rất nhiều người trong vòng 40 năm qua… rất có hiệu quả với các bệnh tai biến mạch máu não, bại liệt..."

ThÆ°a quý thính giả, một bệnh nhân, bà Nguyễn Thị Lánh, hiện cÆ° ngụ ở Tân Bình, thÃnh phố Hồ Chí Minh, sau khi bị tại nạn xe cộ và bị hậu quả của chấn thÆ°Æ¡ng sọ não, đã kể về trường hợp của mình.

Bà cho biết: "Bị liệt ná»­a người, không nói được, ú ớ không Ã…Khoảng một năm sau thì tôi nói được nhÆ° vầy nè…"

Xin theo dõi trong phần âm thanh bên trên.

Tôi đã hơn 70 tuổi, 50 năm trong nghề, chỉ mong Việt nam có được Đại Học Y Học Cổ Truyền…

Đại học Y học Cổ Truyền Việt Nam

ThÆ°a quí vị và các bạn, thật là một niềm tá»± hÃo cho Việt Nam ta với ngÃnh Đông Y đang được thế giới chú ý đến, nhất là vÃo khi nhà nước vừa mới cho phép thÃnh lập Đại học Y học Cổ Truyền Việt Nam.

Về điều nÃy, bác sÄ© Nguyễn TÃi Thu cho biết cảm nghÄ© của mình: "Tôi đã hÆ¡n 70 tuổi, 50 năm trong nghề, chỉ mong Việt nam có được Đại Học Y Học Cổ Truyền…"

Xin theo dõi trong phần âm thanh bên trên.

Câu chuyện HÃng Tuần xin dừng nÆ¡i đây, PhÆ°Æ¡ng Anh hẹn gặp lại quí vị và các bạn vÃo chÆ°Æ¡ng trình kỳ tới cÅ©ng trên lÃn sóng của ĐÃi Á Châu Tá»± Do.

© 2005 Radio Free Asia

Những bÃi liên quan

  • Nghệ thuật châm cứu đã được toÃn cầu hóa
  • Trẻ em Việt Nam bị buộc lÃm việc tại các ổ mãi dâm ở Campuchia
  • Những người nhạc công
  • Câu chuyện lÃng pháo
  • ChÆ°Æ¡ng trình trao đổi văn hóa giữa Hoa Kỳ và Việt Nam (phần 1)
Niềm tự hào của ngành Y học Cổ truyền Việt Nam (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mrs. Angelic Larkin

Last Updated:

Views: 5644

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mrs. Angelic Larkin

Birthday: 1992-06-28

Address: Apt. 413 8275 Mueller Overpass, South Magnolia, IA 99527-6023

Phone: +6824704719725

Job: District Real-Estate Facilitator

Hobby: Letterboxing, Vacation, Poi, Homebrewing, Mountain biking, Slacklining, Cabaret

Introduction: My name is Mrs. Angelic Larkin, I am a cute, charming, funny, determined, inexpensive, joyous, cheerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.